“Metamorfozis” është fondacion i pavarur, jopartiak dhe joprofitabil me seli në Shkup, Republika e Maqedonisë. Misioni i fondacionit “Metamorfozis” është të kontribuojë në zhvillimin e demokracisë dhe në përmirësimin e kualitetit të jetesës nëpërmjet zbatimit dhe përhapjes inovative të dijes. Vlerat e saj kryesore janë të qenit të hapur, barabarësia dhe liria.

Metamorfozis filloi me punë në vitin 1999 si pjesë e programit për botime eletkronike të Fondacionit Instituti shoqëri e hapur – Maqedoni. Në vitin 2004 u bë subjekt i pavarur juridik.