Slack

Slack Product Logo.png
SKU: G-90048
SolutionDonor PartnerMediaPlatform
Përshkrimi : 

“Slack” është një platformë mesazhesh e bazuar në kanale. Me “Slack”, njerëzit mund të punojnë së bashku në mënyrë më efektive, të lidhin të gjitha mjetet dhe shërbimet e tyre softuerike dhe të gjejnë informacionin që u nevojitet për të bërë punën e tyre më të mirë - të gjitha këto brenda një mjedisi të sigurt, të nivelit të ndërmarrjeve..

Ekipet e organizatave jofitimprurëse mund ta përdorin “Slack” për të bashkëpunuar më mirë duke ndarë mesazhe, mjete dhe skedarë në kanale të dedikuara. Kanalet mund të organizohen sipas ekipit, projektit, ose në çfarëdo mënyre tjetër që është e rëndësishme për organizatën tuaj jofitimprurëse.