NortonLifeLock

tags:  NortonLifeLock

Programi për donacione NortonLifeLock, si pjesë e programit TechSoup i mundëson NortonLifeLock produktet organizatave dhe shoqatave jo-fitimprurëse dhe bamirëse të kualifikuara përmes programit TechSoup.

Donacionet NortonLifeLock përfshinë produkte për mjedise pune të vogla, të mesme dhe të mëdha.

Nëse ju i përmbushni kërkesat, organizata juaj mund të marrë si donacion 20 produkte NortonLifeLock në vitin fiskal (prej 1 korrik deri më 30 qershor).

Shikoni NortonLifeLock faqen me kufizime për të mësuar nëse organizata juaj i përmbush kërkesat për pjesëmarrje në këtë program.